Vilkår for påmelding og deltagelse på arrangement i regi av Jotunheimen Arrangement

Jotunheimen Arrangement as
7633 Frosta
Mob. 920 38 297
Org.nr. 998 662 532

Vilkår for påmelding og deltagelse på arrangement i regi av Jotunheimen Arrangement
Ved påmelding av flere deltakere plikter du og informere de andre deltakerne angående vilkårene.

1. Påmelding/Avtalens inngåelse
Avtalen mellom Jotunheimen Arrangement As og deltaker(e) anses inngått ved deltakers påmelding.
Ved online bestilling gjelder dette når påmeldingsavgiften er betalt.
Avtalen er da bindende mellom partene.

2. Hva er inkludert i prisen for arrangementet
Inkludert i prisen for arrangementet er: – Veileder (fører/guide/instruktør/turleder/kjentmann) – Alt
personlig sikkerhetsutstyr om ikke annet er tydelig spesifisert i informasjonen om arrangementet: –
klatreutstyr (sele med tilbehør, hjelm, stegjern, isøks, tau)

3. Betalingsvilkår
3.1. Betaling
Ved påmelding anses avtalen som juridisk bindene og betalingsansvaret løper fra man har meldt seg
på.
3.2. Depositum
Turer under 2500,- pr. person faktureres i sin helhet.
Det faktureres depositum for turer med en kostnad over 2500,- pr. person.
Unntak er Galdhøpiggen privat som faktureres i sin helhet,
3.3. Refusjon
Ved turer som koster under 2500,- pr. person gis normalt ingen refusjon4. Særlige forhold knyttet til avtalen

4. Avbestilling og reiseforsikring
4.1. Avbestillingsbeskyttelse og reiseforsikring
Jotunheimen Arrangement As tilbyr ikke avbestillingsbeskyttelse, reise- eller ulykkesforsikring på våre
arrangement. Vi anbefaler at den enkelte deltaker tegner egen reise- og ulykkesforsikring.
4.2. Helseopplysninger
Deltaker(e) plikter å opplyse om alle helsemessige formaliteter som kan ha betydning for sikkerheten
under arrangementet.
Dersom deltaker ikke har god nok helse for å kunne gjennomføre arrangementet forbeholder
Jotunheimen Arrangement as seg retten til å kunne nekte deltaker deltakelse. Kjøpt billett refunderes normalt ikke.
4.3. Risiko ved fjellsportarrangementer
Deltakelse på fjellsportarrangementer innebærer en viss risiko for uhell og skader. Med
fjellsportarrangement menes klatring og klyving i fjell og på lavlandsklippe, isklatring, brevandring
samt skiturer utenfor merket løype. Deltaker(e) plikter å innrette seg etter veileders(enes) pålegg
relatert til sikkerhet og veivalg så lenge arrangementet pågår.
Jotunheimen Arrangement AS påtar seg ingen økonomiske forpliktelser som følge av skade på
personer eller utstyr, såfremt uhellet eller ulykken ikke skyldes grov uaktsomhet fra veileders side.
4.4. Jotunheimen Arrangement AS kompetanse
Jotunheimen Arrangement as ønsker å minimere risikoen forbundet med arrangementer i vår regi
ved å benytte veiledere/guider/kjentmann med tilstrekkelig erfaring. Under arrangementet er det
veiledere/guider/turleder/kjentmann som har det overordnede ansvaret for sikkerheten til gruppa.
Dette er en person som er godt kjent med sikkerhet, mulige faremomenter og håndtering av grupper.
Arrangementet skal i størst mulig grad være tilpasset gruppens forutsetninger.
4.5. Tap av utstyr
Ved selvforskyldt tap av lånt utstyr fra Jotunheimen Arrangement AS plikter deltaker(e) å erstatte
utstyret.
4.6. Ikke tillat med på turen
Det er ikke tillat og ha med dyr på turen.
Det er ikke tillat å ha barn i bæremeis over bre.
Det er ikke tillat å være for dårlig kledd, se vår anbefalte bekledningsliste.
Ved brudd på disse punktene kan vi nekte deltaker å delta på arrangementet og kostnader refunderes ikke.
4.7. Oppmøte
Deltaker plikter og sette seg inn i oppmøtetid og sted.
Det er deltakers ansvar og møte opp til riktig tid og sted for turens start.
Billettkostnadene refunderes ikke ved for sen ankomst.
4.8. Under arrangementet
For at veileder/guide/kjentmann/turleder skal kunne ha ansvar for sikkerheten i gruppa, må
deltakerne innrette seg etter dette:
Rette seg etter førerens anvisninger under hele arrangementet.
Innrette seg som en del av gruppa.
Stoppe/vente ved avtalte plasser.
4.9. Videresalg
Ved videresalg av billetter plikter selger å informere Jotunheimen Arrangement AS om kontaktinfo på
nye deltakere.
Ved videresalg av billetter plikter selger å informere kjøper om disse vilkår pkt. 1-6.
Ved videresalg av billetter gjelder svartebørsloven.

5. Deltakers rett til å avbestille arrangementet
5.1. Avbestilling
Kjøpt billett kan ikke avbestilles.
5.2. Ved plutselig og alvorlig sykdom eller ulykkeshendelse
Samme betingelser som under pkt 5.1 Ved plutselig sykdom dekkes dette av deltakers reiseforsikring.

6. Jotunheimen Arrangement AS sin rett til å kansellere et arrangement
6.1. For få påmeldte
Jotunheimen Arrangement AS kan kansellere det enkelte arrangement dersom det ikke blir solgt det
antall plasser som Jotunheimen Arrangement AS har satt som betingelse for å avvikle arrangementet.
Ved kansellering skal varsel om dette være deltaker i hende innen rimelig tid.
Dersom vi må kansellere et arrangement pga for få påmeldte vil deltakers innbetalte beløp bli
refundert så tidlig som mulig.
6.2. Dårlig vær eller forhold
Hvis vi av sikkerhetsmessige årsaker ikke kan starte eller fullføre turen refunderes normalt ikke kjøpt
billett. I de tilfeller der vi har kapasitet til å tilby ny tur vil vi etterstrebe dette så langt det er mulig.

Vilkår for påmelding og deltagelse på arrangement i regi av Jotunheimen Arrangement