VILKÅR FOR AVTALE OM BILLETTSALG

1.  AVTALENS FORMÅL.

Avtalen omfatter formidling av billetter til arrangement ved nettsalg, henting og salg av billetter fra avtalte utsalgssteder og statistikk over solgte billetter. Vårt mål er å selge flest mulig billetter så publikum og arrangør er fornøyd. Anbefalingene i avtalen er kommet til etter lang erfaring med billettsalg og kundebehandling skal sikre at du er forberedt på de utfordringer som kan dukke opp.

2. SALG AV BILLETTER.

KULTAR forplikter seg til å selge billetter til forestillinger/arrangement i KUNDENs regi. KUNDEN aksepterer at KULTAR benytter standard billetter. Alle solgte billetter til et arrangement skal gå gjennom Kultar sitt billettsystem hvis annet ikke er avtalt.

Billettpris på plakater, annonser eller annet materiell skal oppgies inkl. den avgiften Kultar skal ha og det kunden skal betale ved utsalgssted. Ved kjøp av billetter på web blir hver enkelt kunde belastet med et formidlingsgebyr som går til kortselskapet og er utenfor Kultar sin kontroll. Håndtering av selve betalingen med Mastercard eller Visa håndteres av Netaxept.

Det skal ikke opplyses om at billetter selges ved inngang på plakater, annonser eller annet materiell. Det er en selvfølge og kan i verste fall bremse forhåndssalg.

3. MARKEDSFØRING

KUNDEN gir Kultar adgang til å benytte KUNDENs logo og KUNDENs arrangementer i KULTAR eget markeds- og informasjonsmateriale. Web-adresse og logo som du får tilsendt fra Kultar  skal være med i alle annonser, flygeblad og plakater hvor forestillingen markedsføres hvis ikke annet er avtalt.

Forslag til annonsetekst:
Billetter selges via kultar.no eller
Verdal: Coop Mega og Vuku
osv. Fullstendig oversikt over utsalgssteder ser du her 

Du velger selv hvor mange utsalgssteder som skal være med i annonser/plakater/flygeblad. Logoen plasseres til venstre for teksten.

4. PROGRAMMERING OG OPPLYSNING OM ARRANGEMENTER.

Alle arrangementsdata – antall plasser, priser, datoer, tidspunkt, innhold etc, skal meldes skriftlig på Kultar,s  innmeldingsskjema.  KUNDEN er ansvarlig for at dokumentene er rett utfylt og at opplysningene som er gitt er korrekte. Ved nummererte sitteplasser må salkart med tydelig rad, setenummer og annen relevant informasjon være Kultar i hende minst 2 uker før salgsstart. Dette gjelder ved første gangs bruk av en sal eller endringer i en sal. Det er KUNDEN sitt ansvar å se at alle opplysninger om forestillingen stemmer når den har kommet ut på nett for å sikre at alle priser, datoer m.m. er riktige.

5. ENDRINGER/AVLYSNING.

Dersom arrangement blir avlyst eller det skjer andre endringer, skal KUNDEN uoppfordret uten unødig opphold gi beskjed om dette så raskt som mulig pr. tlf. Hvis det sendes ut pressemelding eller legges ut info skal Kultar ha med tekst om refundering av billetter. Ved avlysning eller plutselig endring av forestillingsplan uten at dette bekjentgjøres tilstrekkelig kan KULTAR fakturere for medgått tid/ekstraarbeid ifm. kundehenvendelser. KULTAR har mulighet til å sende ut infomail til alle som har kjøpt billett på nett.

6.  REFUNDERING AV SOLGTE BILLETTER.

Dersom arrangement blir avlyst eller flyttet  vil KULTAR refundere/flytte billettene. Kultar får godgjørelse – kr. 15,- pr. refunderte/flyttet billett. Avlyste forestillinger ligger disponible for refundering inntil 30 dager etter at forestillingen skulle funnet sted. Etter dette tidspunkt henvendes publikum til KUNDEN for refundering.

7. OPPGJØR/AVREGNING AV BILLETTSALGET.

KUNDEN mottar samlet sluttoppgjør senest den 15. i måneden etter den siste forestillingen. Forskudd før premieredato betales ut  mot bankgaranti. Pengene står på Kultar sin billettkonto (adskilt fra Kultar sin drift)  inntil arrangementet er gjennomført. Det utbetales ikke renter av billettinntekter. Inntil arrangementet er gjennomført (og varen levert) regnes pengene som billettkjøpers.

8. SALG VED INNGANG

Kultar kan selge billetter ved inngang mot timebetaling. Dette avtales spesielt. Det mest vanlige er at Kultar låner ut PC/Skriver/Skanner for å håndtere salg ved inngang. Det er enkelt å håndtere og de fleste behersker dette etter 15-30 min. opplæring. Det anbefales at de som skal selge billetter ved inngang er vant til å håndtere en datamaskin og få den på nett.

Når du booker billettsalg gjennom Kultar kjøper du en tjeneste som krever online salg ved inngang. Minimum 3G fra mobil er tilstrekkelig og minimum 10mbit internet access.

Ved billettsalg ved inngang er det KUNDENS ansvar for å sørge for tilgang til WEB  og strøm samt sørge for en utsalgsplass som er sikret for vær og vind.

Publikum kjøper  billetter, betaler og skriver ut hjemme eller tar med seg telefonen med billetten og viser i inngangen. Billetten kan også sjekkes inn med bankkortet den er kjøpt med. Det er opp til arrangør om billetter skannes ved inngang.

Det må oppnevnes 1 -2  ansvarlig for billettsalg som er til stede ved alle forestillinger for å sikre best mulig service til publikum. Det bør ikke være  nye personer hver kveld ved salg ved inngang.

9. FRIBILLETTER

Kultar kan ta ut fribilletter til sine egne selgere med tanke på mersalg og kunnskap om arrangementet. Dette gjelder særlig der en forestilling spilles over et lengre tidspunkt. Disse billettene skal ikke legge beslag på solgte plasser, men kun benyttes hvis det er ledig i salen.

10. BRUK AV BILDER
Når du laster inn/oversender bilder til Kultar for bruk på nettside og sosiale medier bekrefter du samtidig at du har rettigheter/lisens til å bruke bildet fra de som eier bildet og følger “Lov om opphavsrett til åndsverk mv. (åndsverklolven)”. Ved bruk av bilder som ikke er klarert og dette får økonomiske konsekvenser for Kultar vil dette bli viderefakturert til KUNDEN i sin helhet. 

11. ANSVAR

KULTAR er ikke ansvarlig for hendelser/forhold utenfor KULTAR ’ kontroll, slik som kortere eller lengre strømutfall og brudd på Teleoperatørs linjenett eller problemer hos billettsystemleverandør (DX).  KULTAR sitt ansvar er begrenset til dokumenterte, økonomiske tap. Følgeskader erstattes ikke. Partene har plikt til å begrense tap mest mulig.

12. MISLIGHOLD

Hvis en av partene gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av denne kontrakt kan den annen part heve kontrakten etter å ha gitt skriftlig melding om dette.

13. TVISTER

Oppstår uenighet mellom partene vedrørende fortolkning eller gjennomføring av denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.  Fører forhandlingene ikke frem kan hver av partene kreve tvisten avgjort etter Tvistemålslovens regler.

14. KONFIDENSIELT
Avtalt godtgjørelse i denne avtalen holdes konfidensielt mellom KULTAR og KUNDEN. Partene forplikter seg til å hemmeligholde all informasjon som de får fra den annen part som følge av denne avtale. Unntatt er slik informasjon som den enkelte part har fått lovlig tilgang til på annen måte enn gjennom inngåelse av avtalen.

Rev. 20.07.2022