VILKÅR FOR AVTALE OM STREAMS og VIDEO ON DEMAND (VOD)

1.  AVTALENS FORMÅL.

Avtalen omfatter salg av billetter til streaming/VOD  og statistikk over solgte billetter. Vårt mål er å selge flest mulig billetter så publikum og arrangør er fornøyd. Anbefalingene i avtalen er kommet til etter lang erfaring med billettsalg og kundebehandling skal sikre at du er forberedt på de utfordringer som kan dukke opp.

2. SALG AV BILLETTER
Billetter til streaming/VOD selges fra kultar.no. Link kan deles på andre nettsider/sosiale medier.

3. MARKEDSFØRING

KUNDEN gir Kultar adgang til å benytte KUNDENs logo og KUNDENs arrangementer i KULTAR eget markeds- og informasjonsmateriale. Web-adresse og logo som du får tilsendt fra Kultar  skal være med i alle annonser, flygeblad og plakater hvor forestillingen markedsføres hvis ikke annet er avtalt.

4. PROGRAMMERING OG OPPLYSNING OM ARRANGEMENTER.

Alle arrangementsdata –  priser, datoer, tidspunkt, innhold etc, skal meldes skriftlig på Kultar,s  innmeldingsskjema.  KUNDEN er ansvarlig for at dokumentene er rett utfylt og at opplysningene som er gitt er korrekte. Det er KUNDEN sitt ansvar å se at alle opplysninger om forestillingen stemmer når det er publisert og sikre at alle priser, datoer m.m. er riktige.

5. ENDRINGER/AVLYSNING.

Dersom arrangement blir avlyst eller det skjer andre endringer, skal KUNDEN uoppfordret uten unødig opphold gi beskjed om dette så raskt som mulig pr. tlf. Hvis det sendes ut pressemelding eller legges ut info skal Kultar ha med tekst om refundering av billetter. Ved avlysning eller plutselig endring av forestillingsplan uten at dette bekjentgjøres tilstrekkelig kan KULTAR fakturere for medgått tid/ekstraarbeid ifm. kundehenvendelser. KULTAR har mulighet til å sende ut infomail til alle som har kjøpt billett på nett.

6.  REFUNDERING AV SOLGTE BILLETTER.

Dersom arrangement blir avlyst eller flyttet  vil KULTAR refundere billettene. Kultar får godgjørelse – kr. 15,- pr. refundert billett. Avlyste forestillinger ligger disponible for refundering inntil 30 dager etter at forestillingen skulle funnet sted. Etter dette tidspunkt henvendes publikum til KUNDEN for refundering.

7. OPPGJØR/AVREGNING AV BILLETTSALGET.

KUNDEN mottar samlet sluttoppgjør senest den 15. i måneden etter den siste forestillingen. Forskudd før premieredato betales ut  mot bankgaranti. Forskudd etter premiere avtales ved hvert enkelt tilfelle. Pengene står på Kultar sin billettkonto (adskilt fra Kultar sin drift)  inntil arrangementet er gjennomført. Det utbetales ikke renter av billettinntekter. Inntil arrangementet er gjennomført (og varen levert) regnes pengene som billettkjøpers.

9. FRIBILLETTER

Kultar kan ta ut fribilletter for testing av stream/VOD

10. ANSVAR

KULTAR er ikke ansvarlig for hendelser/forhold utenfor KULTAR ’ kontroll, slik som kortere eller lengre strømutfall og brudd på teleoperatørs linjenett eller problemer hos tredjepart TicketcoTV.  Partene har plikt til å begrense tap mest mulig.

11. MISLIGHOLD

Hvis en av partene gjør seg skyldig i vesentlig mislighold av denne kontrakt kan den annen part heve kontrakten etter å ha gitt skriftlig melding om dette.

12. TVISTER

Oppstår uenighet mellom partene vedrørende fortolkning eller gjennomføring av denne avtale, skal tvisten søkes løst ved forhandlinger.  Fører forhandlingene ikke frem kan hver av partene kreve tvisten avgjort etter Tvistemålslovens regler.

13. KONFIDENSIELT
Avtalt godgjørelse i denne avtalen holdes konfidensielt mellom KULTAR og KUNDEN. Partene forplikter seg til å hemmeligholde all informasjon som de får fra den annen part som følge av denne avtale. Unntatt er slik informasjon som den enkelte part har fått lovlig tilgang til på annen måte enn gjennom inngåelse av avtalen.

Rev. 20.01.2021